Vertrouwenspersoon


Basketballvereniging UNLIMITED is een gezellige vereniging. We staan voor open communicatie en veiligheid. We delen feedback met elkaar op een positieve, opbouwende manier. We hebben een zero-tolerance beleid op ongewenst gedrag. Dat wil zeggen dat wanneer we merken dat er bv. gepest wordt, dit echt niet geaccepteerd wordt. We gaan z.s.m. het gesprek aan met de kinderen en ouders. Ondanks dat wij het gevoel hebben, een veilige club te zijn, vinden we het wel belangrijk om een vertrouwenspersoon binnen de club te hebben. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Vertrouwenspersoon van Basketballvereniging UNLIMITED

Janneke

Vertrouwenspersoon

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt of problemen ervaart over de manier van omgaan met elkaar binnen de club, jouw trainings- of competitieteam, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Pesten en gepest worden
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een clubgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  • Van op de hoogte bent
  • Toestemming voor hebt gegeven

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Unlimited-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Unlimited-verband en de betrokkene(n). 

Bij twijfel

Bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Wil je contact met de vertrouwenspersoon?